Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Stanowi mieszaninę gazów – metanu z innymi gazami palnymi oraz związkami niepalnymi. Skład gazu zależy od miejsca jego wydobywania oraz istotnie zależy od technologii zgazowania. Zawartość metanu powoduje, iż w procesie spalania nie tworzą się pyły i nie powstają stałe odpady. W wyniku różnorodnych procesów chemicznych skład gazu ulega zmianom i końcowym produktem jest gaz ziemny przystosowany do transportu siecią gazociągów i użytkowania go w coraz większej liczbie urządzeń opartych na technologii gazowej.

Jesteś zainteresowany? Sprawdź co musisz zrobić

Sprawy które należy załatwić:
Część pierwsza,
przyłącze do klienta którego wykonanie leży po stronie PSG Sp. z o.o. ( od sieci gazowej do gazomierza):

 1. Należy zgłosić się do gazowni celem uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej.
 2. Gazownia w ramach umowy zleca wykonanie projektu oraz prac budowlano montażowych firmie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Za część pierwszą klient rozlicza się z PSG Sp. z o.o.

Sprawy formalno-techniczne leżąca po stronie klienta dotyczące instalacji od gazomierza do urządzeń w budynku:
Część druga,

 1. Inwentaryzacja budynku na potrzeby wykonania projektu wewnętrznej instalacji gazowej.
 2. Uzyskanie mapy do celów projektowych sporządzonej przez uprawnionego geodetę.*
 3. Uzyskanie wstępnej opinii kominiarskiej, która wskaże miejsce podłączenia urządzeń oraz zapewnienia odpowiednich warunków technicznych pomieszczenia/pomieszczeń w którym/których zlokalizowane będą w/w urządzenia
 4. Sporządzenie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazu.
 5. Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie wykonanego projektu.
 6. Uprawomocnienie wydanej decyzji pozwolenia na budowę.
 7. Pozyskanie opieczętowanego dziennika budowy z odpowiedniej jednostki.

Sprawy związane z pracami budowlanymi dotyczącymi realizacji części drugiej.
Część trzecia,

 1. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych w odpowiedniej jednostce nadzoru budowlanego.
 2. Wykonanie geodezyjnego wytyczenia przebiegu wcześniej zaprojektowanej trasy instalacji gazowej.*
 3. Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.
 4. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.*
 5. Uzyskanie powykonawczej opinii kominiarskiej.
 6. Uzyskanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej dla przedmiotowej inwestycji.

Część czwarta,
Jeżeli powyższe punkty zostały spełnione, ostatnim etapem pozostaje udanie się do PSG celem podpisania umowy o dostarczenie paliwa gazowego.